Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kdo za peticí stojí?

Jsme volným společenstvím osob, kterým záleží na kvalitě života lidí na Střekově i v celém Ústí nad Labem. Nejsme spojeni s žádnou politickou stranou.

Proč petice vznikla?

Petice je reakcí na záměr Setuzy a.s. vystavět provozy, které mají zhoršit životní prostředí v Ústí nad Labem. Není ale namířena výlučně proti Setuze, plánovaná výstavba je jen pověstnou poslední kapkou. Jde o upozornění na špatný stav životního prostředí a jeho další zhoršování těžkým průmyslem sídlícím přímo ve městě, který se slučuje a neustále rozšiřuje. Nechceme, aby se město Ústí postupně proměnilo v obří chemickou průmyslovou zónu plnou zápachu a nečistot.

Co přesně Setuza na Střekově plánuje?


Jedná se vlastně o dva projekty předložené v jednom záměru - výrobu bioethanolu a energoblok. Nové provozy na výrobu bioethanolu by měly produkovat ročně až 150 tisíc tun této příměsi do benzínu. Dále je navržena výstavba energobloku na spalování biomasy, jež vzniká jako odpadní produkt při výrobě. 63 MWh elektrické energie má být využito částečně přímo pro chod firmy, většina má být dodávána do veřejných sítí.
Kvůli projektu má v oblasti vzrůst znečištění škodlivinami jako NO, CO, SO2 či PM10 a stejně tak nelze vyloučit zápach. Setuza ve zprávě mimo jiné uvádí: V hodnoceném území je znečištění ovzduší v současnosti zdrojem určitého zdravotního rizika a to zejména vlivem koncentrace suspendovaných částic frakce PM10. Lze předpokládat, že se tato situace projevuje nepříznivým ovlivněním nemocnosti a úmrtnosti (o 2,3% - 7,4% v porovnání s nezatíženou populací) zvláště citlivých skupin populace. Imisní příspěvek daný plánovaným záměrem by mohl zvýšit počet dnu s překročením limitu 24hodinových koncentrací pro suspendované částice a pro oxid siřičitý, což by mohlo ovlivnit denní úmrtnost a hospitalizace pro kardiovaskulární onemocnění. Součástí záměru je i stavba obřího, 180 metrů vysokého komínu!

aktualizováno 27.2.2008: I když z realizace uvedených projektů v Setuze pro nedostatek financí zatím sešlo, důvody k petici, která je zaměřena šířeji, trvají dál. Po spuštění zapáchajícího bioethanolového provozu v Trmicích a oznámení ČEZu stavět obří elektrárnu v Úžíně se naopak řada důvodů pro petici proti růstu průmyslového zatížení přidala.


V čem jsou škodliviny nebezpečné?

Oxidy dusíku (NO) zvyšují vnímavost vůči virovým onemocněním; mohou dráždit plíce, způsobovat edémy, bronchitidu a pneumonii, a mít za následek zvýšenou citlivost na prach a pyly u astmatiků. Zvyšují výskyt senné rýmy. Nejzávažnější dopady na zdraví nastávají při kombinaci s jinými znečišťujícími látkami.
Oxid siřičitý (SO2) je silně dráždivý, zhoršuje rozedmu plic, astma a bronchitidu; způsobuje kašel a má vliv na funkci plic. Silně dráždí oči a sliznice, ve vysokých koncentracích je příčinou kardiovaskulárních problémů. Pokud se vyskytuje zároveň s prachovými částicemi, může se dostat do plic, kde s vodou vytváří kyselinu sírovou.
Oxid uhelnatý (CO) snižuje vázání kyslíku hemoglobinem, ovlivňuje vnímání, myšlení, reflexy, vyvolává ospalost, bolesti hlavy, způsobuje malátnost; ve vyšších koncentracích může způsobit bezvědomí a smrt; má vliv na růst plodu a vývin tkání u malých dětí. Působí synergicky s jinými znečišťujícími látkami při podpoře morbidity (nemocnosti) u lidí s respiračními nebo oběhovými problémy; je spojován s nižší výkonností.
Prachové částice (PM10) dráždí dýchací systém; jemné rozptýlené částice mohou na sebe vázat karcinogenní látky a způsobovat tak rakovinu. Zvyšují nemocnost i úmrtnost na respirační onemocnění. V městských oblastech existuje silná korelace mezi rozptýlenými částicemi a dětskou úmrtností.

 Jaký je váš názor na Setuzu ve vztahu k obci?

Kdysi by podnik pro Střekov nejen zátěží, ale i přínosem. Pamětníci si vzpomenou, že například zbudoval a provozoval lázně Vrbenského. Dnes je pro lidi, kteří žijí v jeho okolí a nepracují v něm (což je naprostá většina obyvatel Střekova) prakticky jen zátěží. Je zdrojem hluku, emisí škodlivých látek, zápachu. Nic přitom lidem jako odškodnění neposkytuje.
Při projíždění Žukovovou ulicí či v okolí čističky odpadních vod je takřka třeba mít plynovou masku, zápach se táhne do širokého hustě obydleného okolí podniku. Chceme, aby to skončilo a nikoliv, aby se to ještě zhoršovalo. Zápach by měl být odstraňován dle jasně stanovených termínů, nikoliv jen neurčitých příslibů do vzdálené budoucnosti.

Co si myslíte o současné přeměně Setuzy?

Tradiční potravinářská výroba je utlumována, chemická naopak posiluje. Je smutné, že tak zásadní změna probíhá s minimální veřejnou diskusí. Je otázkou, zda město potřebuje další chemičku v centru či jeho bezprostřední blízkosti a zda podobné výroby nepatří jen do okrajových průmyslových zón.
Stejně jako výroba se mění i vnější vzhled podniku. I když šlo o tovární domy, staré budovy v Žukovově ulici respektovaly tradiční zástavbu Střekova. Nové provozy MEŘO dokazují, že je majitelům Setuzy naprosto lhostejné, zda podnik do okolí zapadne či zda tu bude působit jako "pěst na oko". Navazují tak na trend bezohledného budování účelových staveb, jako jsou ohyzdná obří sila z dob reálného socialismu.

Jak vás mohu podpořit?

Mužete podepsat petici a také se osobně obracet na své politické zástupce a s tím, že je Ústí nad Labem vaším domovem i domovem vašich dětí a že nepřipustíte, aby výdělečná aktivita majitelů podniku, kteří v jeho blízkosti ani nežijí, zásadním způsobem zhoršila kvalitu vašeho života. Stejně tak se můžete se svými připomínkami obrátit na vedení podniku Setuza.
Sledujte prosím tyto webové stránky, kde budeme zveřejňovat aktuality a případné plánované akce.